Chính sách vận chuyển

02-07-2019

1.设备运输由乙方负责。包含运输费及运输途中的设备损失风险。

Vận chuyển máy móc sẽ do bên B ( bên bán ) phụ trách. Bao gồm phí vận chuyển và những rủi ro trong quá trình vận chuyển.

2.交货期限。双方签订本合同和乙方收到定金日起15个工作日内全部交货到甲方厂区内。

Thời hạn giao hàng. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng và bên B nhận được tiền đặt cọctrong vòng 15 ngày làm việc, toàn bộ thiết bị sẽ được giao đến xưởng của bên A (bên mua)

3. 交货地点为甲方厂区内。

Địa điểm giao hàng tại xưởng của bên A.

4.设备的卸车由甲方负责,卸货费用有乙方负担。

Việc dỡ hàng và chi phí sẽ do bên B phụ trách.

5.乙方按照约定将货物交运后,甲方变更到达地点或收货人的,由此产生的费用和风险由甲方承担。

Sau khi bên B giao hàng cho bên A, mọi rủi ro và tổn thất do bên A chịu.

Danh mục tin

0866933293